Thursday, May 17, 2012

"แทบเล็ต" พาเหรดชิงส่วนแบ่งตลาด

โซนี่ เปิดแทบเล็ตรุ่นแรกหวังชิงส่วนแบ่ง 10% ด้านจีเนทลุยตลาดล่างส่งเครื่องราคาต่ำหมื่นสู้ ที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20111222/425778/แทบเล็ต-พาเหรดชิงส่วนแบ่งตลาด.html Tags: ข่าวจากเพื่อนบ้าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม